นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 279471
Page Views 627670
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาสี่ปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.81 KB 2189

ชำระภาษีง่ายนิดเดียว
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อรับการประเมินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 – 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 2021
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 2019
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.18 KB 2017
แผนผังการยื่นแบบสำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.87 KB 2020
แผ่นพับภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.93 KB 2027

วาระการประชุม
วาระการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 3125
การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล (ประชุมประจำเดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 2161

งานพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.64 KB 2154

ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.49 KB 2012

การโอนทรัพย์สินของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

วารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.3 KB 1954

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 2006

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.1 KB 1967

แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง งบประมาณ 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.52 KB 2392

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.12 KB 2076

สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน 1960

รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาล ( 64-68) JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.38 KB 473
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ (นายสุภี นะธิศรี) JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.29 KB 471
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.27 KB 1916
รับรองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 333.67 KB 1913
รับรองนายกเทศมนตรี (นายบุญธง เทพา) JPEG Image ขนาดไฟล์ 320.53 KB 1916

การแสดงจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.94 KB 483

งานนิติการ
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.54 KB 17
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 474

 
                                                                                                                                       พีรยา ฝ่าผล 
                                                                                                                                    นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                  ​