นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 24/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 403797
Page Views 808181
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาสี่ปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.81 KB 7729

ชำระภาษีง่ายนิดเดียว
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อรับการประเมินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 – 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 7561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 7555
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.18 KB 7557
แผนผังการยื่นแบบสำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.87 KB 7566
แผ่นพับภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.93 KB 7574

วาระการประชุม
วาระการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 8887
การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล (ประชุมประจำเดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 7725

งานพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.64 KB 7696

ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.49 KB 7554

การโอนทรัพย์สินของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

วารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.3 KB 7490

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 7918

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.1 KB 7509

แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง งบประมาณ 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.52 KB 8353

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.12 KB 7617

สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน 7696

รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาล ( 64-68) JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.38 KB 6012
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ (นายสุภี นะธิศรี) JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.29 KB 6010
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.27 KB 7458
รับรองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 333.67 KB 7448
รับรองนายกเทศมนตรี (นายบุญธง เทพา) JPEG Image ขนาดไฟล์ 320.53 KB 7465

การแสดงจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.94 KB 6018

งานนิติการ
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.54 KB 5550
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 6015