นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598290
Page Views 1134397
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาสี่ปี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.81 KB 57736

ชำระภาษีง่ายนิดเดียว
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อรับการประเมินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 – 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 57542
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.88 KB 57543
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.18 KB 57538
แผนผังการยื่นแบบสำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.87 KB 57547
แผ่นพับภาษี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.93 KB 57573

วาระการประชุม
วาระการประชุมสภาเทศบาล ปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 168.5 KB 59093
การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล (ประชุมประจำเดือน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 861.29 KB 57764

งานพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.64 KB 57702

ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศยกฐานะเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 262.49 KB 57537

การโอนทรัพย์สินของสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเฝ้าไร่

วารสารเศรษฐกิจและสังคมปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 431.3 KB 57467

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.18 MB 57911

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๓
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 377.1 KB 57898

แผนอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง งบประมาณ 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.52 KB 58902

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
แบบ ข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.12 KB 57607

สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน 57671

รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ประกาศผลสมาชิกสภาเทศบาล ( 64-68) JPEG Image ขนาดไฟล์ 362.38 KB 55991
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ (นายสุภี นะธิศรี) JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.29 KB 55990
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 456.27 KB 57797
รับรองสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ JPEG Image ขนาดไฟล์ 333.67 KB 57426
รับรองนายกเทศมนตรี (นายบุญธง เทพา) JPEG Image ขนาดไฟล์ 320.53 KB 57441

การแสดงจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.94 KB 55993

งานนิติการ
แนวเขตที่ดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48156
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดระบบบริหาร การปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.54 KB 55532
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.18 KB 55989