นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598294
Page Views 1134401
 

เทศบาลตำบลเฝ้าไร่  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย  ยินดีต้อนรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2566 (29 พ.ค. 66)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2566 (27 เม.ย. 66)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (26 เม.ย. 66)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือน ตุลาคม2565 - มีนาคม 2566 (11 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนำไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 (10 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 (10 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 (10 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (10 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564 (10 เม.ย. 66)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 (10 เม.ย. 66)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขอเชิญเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 (29 พ.ค. 66)
ขอเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 (02 พ.ค. 66)
ขอเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 (02 พ.ค. 66)
ขอเชิญเสนอราคา ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านเฝ้าไร่พัฒนา หมู่ 14 (02 พ.ค. 66)
ขอเชิญเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ 11 (26 เม.ย. 66)
ขอเชิญเสนอราคาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฮำเก่าหมู่ 1 (25 เม.ย. 66)
ขอเชิญเสนอราคาเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาฮำหมู่ 5 (25 เม.ย. 66)
สรุปการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (19 เม.ย. 66)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11 เม.ย. 66)
ขอเชิญเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฝ้าไร่ หมู่ที่ 2 (07 เม.ย. 66)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 JM 05 พ.ค. 66
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กกพ.มทบ.16 21 เม.ย. 65
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
 
คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (06 มิ.ย. 65)
วาระการประชุมคัดเลือกบุคคลที่มีความเสียสละและประพฤตตนเป็นแบบอย่าง (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายนอกผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ราย นางดวงจันทร์ พรมวงค์ (25 พ.ค. 65)
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ราย นายนิคม สิริสมบัติ (25 พ.ค. 65)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (08 มี.ค. 64)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (08 มี.ค. 64)
ประกาศการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (05 ม.ค. 64)
มาตราการการดำเนินเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (23 มิ.ย. 63)
แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561–พ.ศ. 2563 (23 มิ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
ประเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมสถานประกอบกิจการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)หรือน้ำยาง ยางแผ่น พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
ประกาศเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ.2565 (22 ส.ค. 65)
คู่มือสำหรับประชาชน (06 พ.ค. 65)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64)
 
คู่มือประชาชน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีป้าย (02 มิ.ย. 65)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งย้ายปลายทาง (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด (02 มิ.ย. 65)
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและนอกบ้าน (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายออก (02 มิ.ย. 65)
การแจ้งย้ายเข้า (02 มิ.ย. 65)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (02 มิ.ย. 65)
 
    พฤษภาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
สำรวจความพึงพอใจของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS