นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 512170
Page Views 965284
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

พันจ่าโทบุญทอม หงษ์ษา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0622722013


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสรัญญา วงค์ดวงผา
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 0923542538

สิบตรีสฤษดิ์ นิกะแสน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0945216551

นางธัญญาชาติ พรมแสงใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทรศัพท์ 0867090901

นางสุภารักษ์ พลเยี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0923542538

นายปรัชญา สืบภา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0642651777

นางสาวฉลวย กัณหา
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0810548401

นางพีรยา ฝ่าผล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0932876222

นายสุรศักดิ์ อินทิสา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายพยัคฆ์ วงษ์ษาบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0823164067

นางชฎาภรณ์ ครูดวง
คนงานทั่วไป

นายอดุลย์ มหาไชย
พนักงานดับเพลิง

นางจันทร์ที เหล่าพล
พนักงานขับรถ

นายอุทิตย์ ไชยนัด
พนักงานดับเพลิง

นายสมพล ผาสิงห์
พนักงานขับรถ

นายเศวต มาตรงามเมือง
พนักงานดับเพลิง

นางสาวสุพรรษา มาตรา
คนงานทั่วไป

นายสุทธิพงษ์ รักสวนจิตร
พนักงานดับเพลิง

นางสุภาวิณีย์ เดชณรสิงห์
คนงานทั่วไป

นางสาวสิริรัตน์ สร้างการนอก
คนงานทั่วไป

นายอโยธยา ทารถ
คนงานทั่วไป

นางสุพิชฌาย์ เดชณรสิงห์
แม่บ้าน