นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 598276
Page Views 1134383
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายณัฐชนน พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0885604853

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

พันจ่าโทบุญทอม หงษ์ษา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0622722013


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวสรัญญา วงค์ดวงผา
นิติกร
เบอร์โทรศัพท์ 0923542538

สิบตรีสฤษดิ์ นิกะแสน
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0945216551

นางธัญญาชาติ พรมแสงใส
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
เบอร์โทรศัพท์ 0867090901

นางสุภารักษ์ พลเยี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 0968838020

นายปรัชญา สืบภา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทรศัพท์ 0642651777

นางสาวฉลวย กัณหา
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0810548401

นายพยัคฆ์ วงษ์ษาบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0823164067

จ่าสิบเอกธีระพล มูลมานัส
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0854526720

นางสาวภัทราวดี คำสิทธิ์
นักประชาสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 093-3297730

นายอดุลย์ มหาไชย
พนักงานดับเพลิง

นางจันทร์ที เหล่าพล
พนักงานขับรถ

นายสุรศักดิ์ อินทิสา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายอุทิตย์ ไชยนัด
พนักงานดับเพลิง

นายสมพล ผาสิงห์
พนักงานขับรถ

นางสาวชฎาภรณ์ ครูดวง
คนงานทั่วไป

นายเศวต มาตรงามเมือง
พนักงานดับเพลิง

นางสาววรรณภา ถาไชยลา
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0986871279

นายสุทธิพงษ์ รักสวนจิตร
พนักงานดับเพลิง

นางสุภาวิณีย์ เดชณรสิงห์
คนงานทั่วไป

นางสาวสิริรัตน์ สร้างการนอก
คนงานทั่วไป

นายอโยธยา ทารถ
คนงานทั่วไป

นางสุพิชฌาย์ ศรีมาตย์
แม่บ้าน